Procesbegeleiding

Door goed te schakelen en weten hoe te communiceren tussen verschillende bestuurlijke en ambtelijke niveaus begeleidt Anantis complexe processen.

Inrichtingsplan Dinkeldal

5

Proces- en projectbegeleiding

Het riviertje de Dinkel is aangewezen als Natura2000 gebied. De maatregelen worden gecombineerd met de KRW doelen en met het terugdringen van de wateroverlast door inundaties.

Anantis heeft in opdracht van het waterschap Vechtstromen de proces- en projectbegeleiding voor het maken van het inrichtingsplan, dat samen met de grondeigenaren vorm gegeven.

}

Periode

2015 – 2018

Swimway Wadden Sea

5

Procesbegeleiding

De vier Wadddenzee landen, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) wordt door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal actieprogramma Swimway. Dit programma wordt in 2018 op een ministeriele conferentie vastgesteld.

}

Periode

2016 t/m heden

Inrichting Bufferzone Zuid Bargerveen

5

Plan van aanpak begeleiden

Om het hoogveen voldoende nat te kunnen houden, moet er een waterbuffer worden aangelegd. Een projectgroep met mensen van betrokken organisaties en omgeving denken mee over deze buffer en adviseren de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek.

Anantis heeft als onafhankelijke gespreksleider een evaluatie van de aanpak en samenwerking binnen de projectgroep begeleid.

}

Periode

2018

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.