Gebiedscoördinatie Noordwest Drenthe | 2008-2011

De provincie Drenthe heeft voor haar plattelandsbeleid de provincie in 5 gebieden ingedeeld. Elk gebied heeft een provinciale gebiedscoördinator die er voor moet zorgen dat samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties projecten worden gerealiseerd op het...

Actieprogramma Regionale Voedselstrategie | 2011

De Regio Groningen Assen wil bijdragen aan het versterken van de verbinding stad en platteland. Dit kan door de productie en consumptie van voedsel dichter bij elkaar te brengen. Dit is ook een veel duurzamere manier van produceren en consumeren. In het actieprogramma...

Water in omgevingsbeleid Drenthe | 2009-2010

De provincie Drenthe heeft een nieuw provinciaal omgevingsplan. Onderdeel van deze omgevingsvisie is het regionaal waterplan, waarin het waterbeleid van de provincie Drenthe staat. Anantis heeft het opstellen van dit waterplan gecoördineerd en er voor gezorgd dat de...

Ambitiedocument Regiopark | 2010

Na de evaluatie van de regio Groningen Assen in 2009 is geconcludeerd dat er voor de groene ambities van de regio er een versterkte ambitie nodig is. Anantis heeft voor het Regiopark een ambitiedocument opgesteld met als titel: mooi, mooier, mooist! Anantis heeft dit...

Risico-inventarisatie Grondwater-beschermingsbeleid | 2006-2007

De provincie Drenthe heeft het voornemen het grondwater- beschermingsbeleid meer te richten op de werkelijke risico’s. Anantis en Royal Haskoning zijn gevraagd om de actuele risico’s in beeld te brengen voor de 18 wingebieden in Drenthe. Het onderzoek...