Workshops Quick Scan Kaderrichtlijn Water – KRW | 2004-2005

Het deelstroomgebied Neder Eems heeft in 2004 een rapportage gemaakt over de actuele waterkwaliteit van dit gebied in het licht van de KRW-doelstellingen. Daaruit is naar voren gekomen dat er nog veel onbekend is over de huidige situatie. Ook is duidelijk geworden dat er nog veel moet gebeuren om de doelstellingen in 2015 te halen. Anantis heeft in opdracht van de provincie Groningen de totstandkoming van deze eindrapportage begeleid.

Deze rapportage is gepresenteerd aan de provinciale besturen en heeft geleid tot de vraag om in beeld te brengen wat globaal de maatregelen zijn die in het gebied NederEems genomen moeten worden om de doelstelling wel te halen en wat daarvan de kosten zijn.

Anantis is door de provincie Groningen gevraagd om tijdens het opstellen van deze Quick Scan twee workshops te organiseren. De eerste workshop had tot doel om van een groot aantal deskundigen zoveel mogelijk informatie te krijgen over de te nemen maatregelen en de inschatting van de kosten. De tweede workshop had tot doel de externe partijen te informeren over de KRW, de mogelijke maatregelen en de bijdrage aan het halen van de doelstellingen van de externe partijen in beeld te brengen.

(2004, 2005)