Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

,
Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Het riviertje de Dinkel is aangewezen als Natura2000 gebied. De maatregelen worden gecombineerd met de KRW doelen en met het terugdringen van de wateroverlast door inundaties.

Anantis heeft  in opdracht van het waterschap Vechtstromen de proces- en projectbegeleiding voor het maken van het inrichtingsplan, dat samen met de grondeigenaren vorm gegeven.

2015-2018