Vitens LTV

Vitens LTV

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft in haar Lange Termijn Visie beschreven welke aspecten richtinggevend moeten zijn voor het grondstoffenbeleid. De volgende stap is om dit om te zetten naar in de praktijk bruikbare handvatten bij het afwegen van maatregelen per winning....
Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

Het agrarisch natuurbeheer wordt per 2016 gewijzigd. Collectieven van agrariƫrs en grondeigenaren gaan gebiedsgewijs het beheer uitvoeren. De provincies geven aan waar dit het beste kan, waarbij ze via een gebiedsproces zoveel mogelijk suggesties uit de praktijk...
Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

De boerenlandvogels in Drenthe, zoals de grutto en de kievit, hebben het niet makkelijk in Drenthe. Over de oorzaken van de achteruitgang verschillen de meningen. Desondanks hebben de verschillende partijen, boeren, natuurbeschermers en jagers met elkaar afspraken...
Het Drents Collectief

Het Drents Collectief

Ondersteuning De uitvoering van het agarisch natuurbeheer wordt in Drenthe uitgevoerd door Het Drents Collectief, dat is opgericht door ANV Drenthe en LTO Noord. Het bestuur van Het Drents Collectief heeft Anantis gevraagd te ondersteunen bij het maken van een...
Waterbeheerplan Rijn-Oost

Waterbeheerplan Rijn-Oost

Procesbegeleiding De waterschappen Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Groot Salland, Vechtstromen hebben gezamenlijk een waterbeheerplan gemaakt voor de periode 2016-2021. In het waterbeheerplan geven de waterschappen aan hoe zij ervoor zorgen dat er in het...