Vernieuwing Grondwater-beschermingsbeleid |2006-2007

Op verzoek van het Ministerie van VROM heeft Anantis samen met Royal Haskoning een advies opgesteld over de vernieuwing van het grondwater- beschermingsbeleid.

De nieuwe Drinkwaterwet, de Kaderrichtlijn Water en de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening stellen eisen maar beiden ook nieuwe aanknopingspunten voor het verbeteren van het grondwater- beschermingsbeleid. Het advies is in nauwe samenwerking met de sector tot stand gekomen.

Anantis en Royal Haskoning stellen dat de centrale overheid meer moet sturen om het belang van het grondwater op regionaal niveau beter te borgen.

(2006)