Gebiedsdossiers Overijssel | 2010

De provincie Overijssel heeft voor negen kwetsbare waterwinningen een gebiedsdossier laten opstellen door Royal Haskoning. Deze gebiedsdossier beschrijven de geohydrologische kwetsbaarheid van de winning en de actuele risico’s voor de grondwaterkwaliteit.

De volgende stap is het nemen van maatregelen door de verantwoordelijke partijen, zoals gemeente, provincie, grondgebruikers en waterbeheerders. Om met deze partijen tot afspraken te komen, hebben Royal Haskoning en Anantis samen met de provincie Overijssel een serie van workshops gehouden. Dit heeft geleid tot een document waarin de taken en verantwoordelijkheden per partij zijn uitgewerkt.

De afspraken zijn in een bestuurlijke overeenkomst tussen negen Overijsselse gemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap Groot Salland en Vitens vastgelegd.

(2010)