Evaluatie grondwaterbeschermingsbeleid Fryslân | 2006

Samen met Royal Haskoning heeft Anantis in opdracht van de Provincie Fryslân onderzocht of het grondwaterbeschermings-beleid beperkend en toereikend is, nu en in het licht van nieuwe wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water.

Deze evaluatie kent drie onderdelen: interviews van ‘gebruikers’ van de Friese provinciale Milieuverordening, vergelijkend literatuur onderzoek en tot slot analyse van de waterkwaliteitsgegevens van het Friese grondwater en trends daarin.

De uitkomst is dat het Friese beleid over het algemeen als weinig beperkend wordt ervaren, hoewel in stedelijke gebieden er wel beperkingen van uit gaan. De grondwaterkwaliteit in Friesland is vrij goed, maar de al genoemde Kaderrichtlijnwater geeft aanleiding tot aanpassing van de wijze waarop de beschermingszones rond de drinkwaterwinningen zijn vorm gegeven.

(2006)