Beheerplan wingebieden

Beheerplan wingebieden

Waterleidingmaatschappij Drenthe beheert 13 wingebieden, waarbij in de meeste gebieden natuur voorop staat. In het beheerplan wingebieden WMD staat wat het algemene beleid is van de WMD voor deze gebieden en is per gebied nader uitgewerkt welke natuurdoelen met het beheer worden nagestreefd. Anantis heeft het beheerplan in opdracht van de WMD geschreven.

(2013-2014)