Vitens MER Nijbeets

Vitens MER Nijbeets

Drinkwaterbedrijf Vitens wil de wincapaciteit in de provincie Friesland bij Nij Beets uitbreiden, omdat de vraag toeneemt en de capaciteit van een aantal winningen om diverse redenen terug moet. Om dit mogelijk te maken moet er een m.e.r. procedure worden doorlopen....
Beheerplan wingebieden

Beheerplan wingebieden

Waterleidingmaatschappij Drenthe beheert 13 wingebieden, waarbij in de meeste gebieden natuur voorop staat. In het beheerplan wingebieden WMD staat wat het algemene beleid is van de WMD voor deze gebieden en is per gebied nader uitgewerkt welke natuurdoelen met het...
Strategische positie WMD

Strategische positie WMD

De Raad van Commissarissen van de Waterleidingmaatschappij Drenthe heeft een externe commissie onder leiding van de Margreeth de Boer gevraagd om een advies te geven over de strategische positie van de WMD. Anantis houdt voor de commissie de pen vast. ...
Quick Scan grondwater-beleidsplan Overijssel

Quick Scan grondwater-beleidsplan Overijssel

Het beleidsplan grondwaterbescherming van Overijssel dateert uit 2006. De provincie is bezig met de actualisatie van de Omgevingsvisie en vraagt zich af of het beleidsplan uit 2006 in dat kader geactualiseerd moet worden en of er aanleiding is om het beleid zelf ook...
Landgoed In Drenthe

Landgoed In Drenthe

In opdracht van de provincie Drenthe heeft Anantis voor een particuliere landgoedeigenaar de ontwikkelingsmogelijkheden verkend en met welke regelingen en beleidsuitgangspunten rekening moet worden gehouden. (2015-2016)