Strategische positie WMD

Strategische positie WMD

De Raad van Commissarissen van de Waterleidingmaatschappij Drenthe heeft een externe commissie onder leiding van de Margreeth de Boer gevraagd om een advies te geven over de strategische positie van de WMD. Anantis houdt voor de commissie de pen vast. ...
Quick Scan grondwater-beleidsplan Overijssel

Quick Scan grondwater-beleidsplan Overijssel

Het beleidsplan grondwaterbescherming van Overijssel dateert uit 2006. De provincie is bezig met de actualisatie van de Omgevingsvisie en vraagt zich af of het beleidsplan uit 2006 in dat kader geactualiseerd moet worden en of er aanleiding is om het beleid zelf ook...
Landgoed In Drenthe

Landgoed In Drenthe

In opdracht van de provincie Drenthe heeft Anantis voor een particuliere landgoedeigenaar de ontwikkelingsmogelijkheden verkend en met welke regelingen en beleidsuitgangspunten rekening moet worden gehouden. (2015-2016)
De Zandmotor is van iedereen!

De Zandmotor is van iedereen!

In 2010 is voor de kust van Den Haag de Zandmotor aangelegd, een min of meer natuurlijke  manier van kustversterking in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor recreatie. Anantis heeft samen met adviesbureau RHDHV in opdracht van Rijkswaterstaat de Zandmotor...
Herijking wateropgave Vechtstromen Noord

Herijking wateropgave Vechtstromen Noord

Waterschap Vechtstromen gaat bekijken of de wijze waarop de wateropgave vanwege de klimaatveranderingen in Zuid-Oost Drenthe en Noord-oost Overijssel kosteneffectiever en met een wat andere insteek kunnen worden uitgevoerd. Vechtstromen doet dit samen met de partners...