Inrichting Bufferzone Zuid Bargerveen

Inrichting Bufferzone Zuid Bargerveen

Om het hoogveen voldoende nat te kunnen houden, moet er een waterbuffer worden aangelegd. Een projectgroep met mensen van betrokken organisaties en omgeving denken mee over deze buffer en adviseren de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Anantis heeft als...
Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Natura 2000 | KRW | bestuursverklaring Dinkeldal

Het riviertje de Dinkel is aangewezen als Natura2000 gebied. De maatregelen worden gecombineerd met de KRW doelen en met het terugdringen van de wateroverlast door inundaties. Anantis verzorgt in opdracht van waterschap Vechtstromen de proces- en projectbegeleiding...
Swimway Wadden Sea

Swimway Wadden Sea

De vier Wadddenzee landen, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren. Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) wordt door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal...
Vitens LTV

Vitens LTV

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft in haar Lange Termijn Visie beschreven welke aspecten richtinggevend moeten zijn voor het grondstoffenbeleid. De volgende stap is om dit om te zetten naar in de praktijk bruikbare handvatten bij het afwegen van maatregelen per winning....
Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

Het agrarisch natuurbeheer wordt per 2016 gewijzigd. Collectieven van agrariƫrs en grondeigenaren gaan gebiedsgewijs het beheer uitvoeren. De provincies geven aan waar dit het beste kan, waarbij ze via een gebiedsproces zoveel mogelijk suggesties uit de praktijk...