Onderzoek foerageergebied Fochteloërveen

Onderzoek foerageergebied Fochteloërveen

De provincie Drenthe, de gemeente Assen, de NMFD, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten laten samen een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van het foerageergebied. Anantis treedt op als onafhankelijk voorzitter. (2020-2021)
Optimalisatie Onlanden

Optimalisatie Onlanden

Natuur en waterberging gaan samen in het gebied de Onlanden ten zuiden van de stand Groningen. Klimaatverandering vraagt om nog meer ruimte voor water. Optimalisatie van de  Onlanden moet deze ruimte opleveren en bijdragen aan de natuur. Anantis heeft in opdracht van...
Drinkwaterstrategie 2050 Fryslân

Drinkwaterstrategie 2050 Fryslân

De provincie Fryslân en drinkwaterbedrijf Vitens maken samen een strategie voor een duurzame drinkwatervoorziening in 2050. Een lange termijn visie om ook toekomstige generaties van goed en veilig drinkwater te kunnen voorzien. Anantis begeleidt de gesprekken en...
Omgevingsplatform Drenthe

Omgevingsplatform Drenthe

Het Omgevingsplatform Drenthe is een samenwerkingsverband van de Drentse gemeenten, waterschappen, provincies, RUD, RWS, GGD  en de Veiligheidsregio Drenthe. Doel is samen te werken rond de invoering van de Omgevingswet. Anantis is als procesbegeleider toegevoegd en ...
Uitvoeringsplan Boerenlandvogels Drenthe

Uitvoeringsplan Boerenlandvogels Drenthe

Als vervolg op de evaluatie 2019 plan van aanpak akker- en weidevogels in Drenthe heeft Anantis samen met Peter Bennema, onafhankelijk voorzitter Drents Ermberaad, een uitvoeringsplan Boerenlandvogels Drenthe 2021-2025 opgesteld. Het plan is eind december door...